HiKi-rastit

Aika: 6.8.2019 klo 17:00 - 20:00
Paikka: Gunnarlan maja