Ratapituudet

Sarja                             Matka                  Rasteja

H21                               8,7                       22                       

H35                               7,2                       19                       

H40                               6,7                       15                       

H45                               6,3                       16                       

H50                               5,6                       15                       

H55                               5,1                       12                       

H60                               4,7                       12                       

H65                               4,4                       11                       

H70                               3,8                       11                       

H75                               3,2                       11                       

H80                               2,6                       9                          

H20                               6,7                       15

H18                               6,3                       16

H16                               5,2                       14

H14                               2,9                       9

D21                               6,1                       16                       

D35                               5,1                       12

D40                               4,5                       12

D45                               4,5                       12

D50                               3,8                       11

D55                               3,8                       11

D60                               3,2                       11

D65                               3,2                       11

D70                               2,6                       9

D75                               2,6                       9

D20                               5,1                       12

D18                               4,5                       12                                                    

D16                               2,8                       9                          

D14                               2,8                       8